Regenwaterinfiltratie is het inbrengen van regenwater in de bodem. Geïnfiltreerd regenwater dient als natuurlijke aanvulling van het grondwater en voorkomt verdroging van de bodem.

Regenwaterinfiltratie voorkomt dat ‘schoon’ regenwater via het rioolstelsel vervuild raakt en tevens het rioolwater verdunt. Dit verdunde rioolwater is lastiger te zuiveren en zorgt voor een verhoogde aanvoer van vuil water op de zuivering. Tot ver in de jaren 80 was het gebruikelijk om regenwater via het riool af te voeren naar de waterzuivering.

Doordat de laatste jaren de regenbuien steeds intenser worden, ontstaat op veel plaatsen overlast. In stedelijke gebieden – gebieden met veel verharde oppervlakten – kan regenwater niet (snel genoeg) in de grond wegzakken. Daarnaast zorgen deze intense regenbuien voor piekbelastingen en dus problemen in het rioolsysteem. Wanneer het riool zo’n een stortbui niet kan verwerken, wordt er overgestort op oppervlaktewater.

Perforatie infiltratievoorziening

Deze overstorten zorgen voor vervuiling van het oppervlaktewater en kunnen worden voorkomen of verminderd door een aantal maatregelen te treffen. Zo kan men verhard oppervlak afkoppelen, regenwater infiltreren of een spoelingsvrije bergbezinkvoorziening aanleggen. Dit betekent winst op drie fronten: het oppervlaktewater wordt minder belast door overstortingen, er hoeft minder water gezuiverd te worden en de grondwatervoorraad wordt op natuurlijk wijze aangevuld.
Om in regenwater te kunnen infiltreren is het van belang dat de doorlatendheid van de grond bekend is, dit noemen we de K-waarde. (> 1m/dag) Over het algemeen geldt dat zandgrond beter infiltreert als kleigrond. Niet ieder oppervlakte is geschikt om te infiltreren, het afstromende water mag namelijk niet vervuild zijn. Vaak wordt het hemelwater van het dak van een gebouw of het verhard oppervlak van een parkeerplaats geïnfiltreerd in een infiltratievoorziening.

Afkoppelen

Ook bij woonhuizen kan worden geïnfiltreerd, door af te koppelen naar kleinere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld infiltratiekratten. Door af te koppelen ‘koppelt’ men de hemelwaterafvoer ‘los’ van het rioleringsstelsel. Gemeenten zijn verplicht zoveel mogelijk regenwater af te koppelen van het riool. Soms wordt eenvoudigweg de hemelwaterafvoer (HWA) van het riool afgekoppeld en afgevoerd naar een sloot of vijver. Voor nieuwbouwlocaties wordt tegenwoordig al vaak voor een verbeterd gescheiden rioolstelsel gekozen. In dit type rioolstelsel worden bij hevige regenval relatief schone piekafvoeren direct op het oppervlaktewater geloosd. Toch gaat nog zo´n 70% van de neerslag alsnog naar de zuivering.

Regenwaterinfiltratie

Op het gebied van duurzaam waterbeheer voeren wij een uitgebreide productlijn infiltratiebuizen, infiltratietanks, infiltratiekratten, zakputten, bergbezinkvoorzieningen en drainagesystemen.

Infiltratievoorziening

Een infiltratievoorziening maakt onderdeel uit van een infiltratiesysteem. Met een 3D infiltratievoorziening van Beuker Kunststoffen kun je roteren en inzoomen alsof je voor de voorziening staat.

Duurzaam waterbeheer, in de vorm van infiltratie van hemelwater zal de komende jaren door de overheid alleen nog maar meer gestimuleerd gaan worden.

Beuker Kunststoffen specialist in toepassingen voor de infiltratie van hemelwater!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.